PROJE HAKKINDA

YÖNTEM

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE METODOLOJİ

Araştırma projesinde, bugünün bilgisini üreten niceliksel araştırma yöntemleri ile tarihsel bilgiyi üreten niteliksel araştırma yöntemleri birlikte kullanıldı. Araştırma süresince devam eden literatür taramasında, Beyoğlu’yla ilgili yazılmış çok sayıda kitap, haber, derginin yanı sıra video, film gibi görsel arşivler tarandı. Kentsel yaşam, gündelik yaşam, hafıza mekanları, soylulaştırma ve dayanıklılık gibi konu başlıkları üzerine okumalar yapıldı.

BUGÜNÜN BİLGİSİNİ ÜRETEN ÇALIŞMALAR

Haritalama ve arazi tespit: Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesi ve Karaköy’e uzanan aks üzerinde yer alan farklı işlevler harita üzerinde işlenerek alan araştırmasının sınırları belirlendi. Bu verilerle altlık haritalar oluşturuldu ve mevcut durumu yansıtan haritalar üretildi.

Arazi tespit çalışmasında NACE kodları Beyoğlu’nun bilgisine göre inceltildi ve buradaki yapıyı yansıtan ticaret, hizmet, imalat, kurumlar gibi alt başlıklar tanımlandı. Ek olarak işletmeler yabancı veya yerli ve zincir veya tekil olma durumlarına göre ayrıştırıldı, harita üzerinde kodlandı. İşletmelerin kullandığı mekânlar da (tüm bina, kullandığı katlar) kayıt altına alındı.

Niceliksel araştırma: Niceliksel araştırma aşamasında, bu bölgede ticaret ve çeşitli hizmet faaliyetleri sürdürenlerle yüz yüze anket uygulaması yapılarak bölgedeki değişimin niteliği, içerdiği potansiyeller ve riskler ortaya çıkarıldı.

Taksim Meydanı’ndan Karaköy’e uzanan ana caddeler (İstiklal, Galip Dede, Boğazkesen caddeleri ve Kumbaracı Yokuşu) ile İstiklal Caddesi’nin sağ ve sol paralelindeki sokaklarda Beyoğlu’nun farklı sektörlerinde yer alan 1001 adet işletmeyle yüz yüze anket çalışması yapıldı (Temmuz 2019). Ana kitlenin dörtte birine anket uygulandı. Nicel veriler analiz edildi, ek olarak anket çalışmasından elde edilen bulgular haritalandırıldı.

TARİHSEL BİLGİYİ ÜRETEN ÇALIŞMALAR

Niteliksel araştırma: Niteliksel araştırma aşamasında mevcut dönüşüm sürecini etkileyen ve bu süreçten etkilenen aktörler belirlenerek derinlemesine görüşmeler yapıldı ve bu konudaki vizyonları, bakış açıları, yaşadıkları sorunlar ve gelecek perspektifleri saptanmaya çalışıldı. Beyoğlu’nda yaşamış, farklı dönemlerine tanıklık etmiş 29 kişiyle sözlü tarih görüşmesi; çeşitli sektörlerden işyeri sahipleri ve çalışanları, STK temsilcileri, sanatçılar ve kamu çalışanı 73 kişiyle de derinlemesine görüşme yapıldı. Derinlemesine görüşmeler ve sözlü tarih görüşmeleri araştırma sürecinin ilk aylarından itibaren başladı ve üç yıl boyunca devam etti. Bazı katılımcılarla birkaç kez görüşüldü.

Niceliksel ve niteliksel araştırma sonucu elde edilen haritalar ve görüşmelerden aktarılan alıntılar bu çevrimiçi içerikte yer almaktadır.